تصاویری از جشنواره پرتقال در ایتالیا


جشنواره «پرتاب پرتقال» مراسم سنتی مردم ایتالیا است که از قرن دوازدهم رواج دارد. . در این جشنواره یک کامیون پر از پرتقال از میان جمعیت رد می شود و افراد سوار بر کامیون و افراد پیاده با پرتقال یکدیگر را هدف قرار می دهند.

جشنواره پرتقال ایتالیایی ها

جشنواره پرتقال ایتالیایی ها

جشنواره پرتقال ایتالیایی ها

جشنواره پرتقال ایتالیایی ها

جشنواره پرتقال ایتالیایی ها

جشنواره پرتقال ایتالیایی ها

جشنواره پرتقال ایتالیایی ها

منبع: جام جممنبع این مطلب سایت لست سکند

مشاوره از طریق واتس آپ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment